dean faculty of Chemical & process engineering
 
Prof. Dr. Muhammad Tufail (Dean CPE)
B.E.(Mech);
M.Sc.(UK);
Ph.D.(UK)
Mem,ASME;Asso. Mem. I MechE;
Mem. ASM; Mem, PEC   

deancpe@neduet.edu.pk

 
Chemical Engineering
Material Engineering
Metallurgical Engineering
Polymer & Petrochemical Engineering
Department of Food Engineering
Department of Environmental Engineering